Anh Đoàn Văn Minh, Trưởng phòng dự án tại British University Vietnam

Anh Đoàn Văn Minh, Trưởng phòng dự án tại British University Vietnam

Anh Đoàn Văn Minh, Trưởng phòng dự án tại British University Vietnam
Doanh nghiệp chúng tôi đã chuyên nghiệp hóa được quy trình và hoạt động hiệu suất hơn nhờ EZ BPM. Các nhân viên và phòng ban khác nhau có thể kết nối và trao đổi dữ liệu nhanh chóng.