Mr. Brad Gillo, Quản lý cấp cao IIG Vietnam

Mr. Brad Gillo, Quản lý cấp cao IIG Vietnam

Mr. Brad Gillo, Quản lý cấp cao IIG Vietnam
Mặc dù mất chút thời gian đầu để làm quen với EZ BPM, cuối cùng chúng tôi phải thừa nhận rằng: công nghệ giúp chúng tôi giải tỏa rất nhiều áp lực!