Xây dựng hệ thống tài chính - kế toán thông minh

Tạo nền tảng vững mạnh cho toàn bộ tổ chức. Với những quy trình tự động, các tài chính-kế toán viên sẽ có nhiều thời gian hơn để phát triển doanh nghiệp trong tương lai

Tự động hóa quy trình giúp tài chính - kế toán viên đi sâu hơn vào trọng tâm công việc.

Các công việc nhập và quản lý dòng tiền thủ công hàng ngày có thể tốn rất nhiều thời gian. Những quy trình tự động hóa giúp đội ngũ tài chính–kế toán không phải liên tục cập nhật hay thay đổi dữ liệu của doanh nghiệp mà chuyển sang xây dựng các mục tiêu, chiến lược cho toàn bộ tổ chức.

Với EZ-BPM, các tài chính, kế toán viên sẽ tập trung vào những mục tiêu cao hơn như đánh giá các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn, thông báo các vấn đề rủi ro và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tăng lợi nhuận cho công ty

Hoàn thiện công việc chính xác, hiệu quả.

ü  Thông tin yêu cầu thanh toán được cập nhật tự động

ü  Tích hợp với tài liệu đính kèm giảm thời gian đối chiếu dữ liệu

ü Dữ liệu được đồng bộ hóa và tính toán tự động giúp hạn chế sai sót

 

Đẩy Nhanh Việc Lập Và Dự Báo Ngân Sách Trong Khi Vẫn Duy Trì Sự Tuân Thủ

 

 

ü   Thông tin sẽ tự động được thu thập và phê duyệt
từ mọi phòng ban trong tổ chức

 

ü   Thông báo kịp thời trong quá trình hoạt động

 

ü Câp nhật thêm thông tin, hoàn thiện toàn diện quy trình bằng việc thêm các quy trình con

 

Thời gian là tiền bạc

Trong thời buổi chuyển giao nhanh như hiện nay, một ngày có thể tạo nên sự khác biệt. Bộ phận tài chính-kế toán đang thay đổi cách thức làm việc với nền tảng quy trình tự động của EZ-BPM

Số liệu hoàn chỉnh

Triển khai dữ liệu thông qua việc số hóa các thao tác. Hạn chế sai sót và giữ cho kết quả kinh doanh tích cực

Tuân thủ toàn diện

Việc quản lý số liệu không bao giờ tốn thời gian và giảm thủ công. Thay thể văn bản giấy tờ bằng các việc tự động lưu trữ dữ liệu mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại