Công dụng và cách dùng của từng tính năng

Chúng tôi sẽ cho bạn cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết của từng tính năng. Từ bước thiết lập đến khi sử dụng các tính năng đó trên trình duyệt. Lưu ý rằng các tính năng này có thể hiển thị hoặc không hiển thị tùy vào từng loại yêu cầu bạn muốn tạo. Quyền thêm, cài đặt các tính năng này sẽ là quyền của Admin thiết lập cấu hình quy trình

Thiết Kế Quy Trình

Xác Định Dữ Liệu

Xác Định Quy Trình

Các bên liên quan

Khởi Động Quy Trình

Hành Động Dựa Theo Vai Trò

Báo Cáo & Thống Kê

Tính Năng Hỗ Trợ